Friday, 6 October 2017

റെഡിമെയിഡ് ചപ്പാത്തികല്‍ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നവര്‍ ഇത് വായിക്കുക..


ഉത്തരേന്ത്യക്കാരുടെ ദേശീയ ഭക്ഷണമായ ചപ്പാത്തി മലയാളി ശീലമാക്കിയിട്ട് ഏതാണ്ടു പത്തോ,പതിനഞ്ചോ വര്ഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാല് പഞ്ചാബ്,ഹരിയാന, രാജസ്ഥാന്, ഉത്തര്പ്രദേശ്‌, കാശ്മീര് , ഗുജറാത്ത്, മദ്ധ്യപ്രദേശിന്റെ​ കുറേ ഭാഗങ്ങള് ഇവിടെയൊക്കെയുള്ളവര് പുരാതനകാലം മുതല് ഗോതമ്പ് ചപ്പാത്തി ശീലമാക്കിയവരാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തില് നല്ല ഗോതമ്പു കിട്ടാനില്ല. ഉത്തരേന്ത്യയില് കിട്ടുന്ന തവിട്ടുനിറമുള്ള മുഴുത്ത ‘ സര്ബത്തി’ ഗോതമ്പ് കേരളത്തില് ലഭ്യമല്ല. അവിടെ കിട്ടുന്ന മൂന്നാം തരം ഗോതമ്പാണു നമുക്കു കേരളത്തില് ലഭിക്കുന്നത്. റേഷന് കടകളില് കിട്ടുന്നതാകട്ടെ ഉറുമ്പരിച്ച കെമിക്കല് സ്പ്രേചെയ്ത ആര്ക്കും വേണ്ടാത്ത സാധനമാണ്.സര്ബത്തി ഗോതമ്പ് പൊടിച്ചാല് കിട്ടുന്ന മായമില്ലാത്ത സുലഭമായ ആട്ട നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഗോതമ്പില് നിന്നു ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അതില് മൈദ മിക്സ് ചെയ്താണ്ഇവിടെ വില്ക്കുന്നത്. സോഫ്റ്റ്‌നെസ് കിട്ടാന് വേണ്ടി റേഷന് കടകളില് കിട്ടുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി ആനിലവാരമുള്ളതാണ്.കാലാകാലങ്ങളായി മൂന്നുനേരവും ചപ്പാത്തികഴിക്കുന്ന ഉത്തരേന്ത്യന് ജനങ്ങളില് റെഡിമെയിഡ് ചപ്പാത്തികള് ആരും വാങ്ങിക്കഴിക്കാറില്ല.

എന്നാല് ചുട്ടെടുക്കുന്ന ചപ്പാത്തി രണ്ടുദിവസംവരെ ഭദ്രമായി തുണികളില് പൊതിഞ്ഞ് അവര് യാത്രകളില് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. റെഡിമെയിഡ് ചപ്പാത്തി അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവിടെ പോപ്പുലറല്ല. കൂടാതെ നമ്മെപ്പോലെ അലസരുമല്ല അവര്.നന്നായി ആഹാരം ആസ്വദിച്ചു കഴിക്കുന്ന പഞ്ചാബികള് മൂന്നുനേരവും റൊട്ടിയാണ് കഴിക്കുന്നത്‌.അവരുടെ നാന് ,തണ്ടൂര്,ഘീ റൊട്ടി, ചപ്പാത്തി,പറാട്ട ഒക്കെ അപ്പപ്പോള് കുഴച്ചു തയ്യാറാക്കുന്ന ആട്ടയില് നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.ബാസി ആട്ട ( കുഴച്ച പഴയ ആട്ട)അവര് കഴിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ റെഡി മെയിഡ് ചപ്പാത്തി അവിടെ പോപ്പുലര് അല്ല..നമ്മള് മലയാളികള് പാക്കേജു ഫുഡ്‌ കള്ക്ക് അടിമകളായത് ബിസ്സിനസ്സുകാര് നന്നായി മുതലെടുക്കുകയാണ്. ഗോതമ്പ് മാവ് വെള്ളം ചേര്ത്തു ചപ്പത്തിക്കായി കുഴച്ചു പതം വരുത്തി മാറ്റി വയ്ക്കുക. കൂടുതല് സമയം വേണ്ട 15 മിനിട്ട് കഴിയുമ്പോള് അതിന്റെ നിറം മാറുന്നു. സമയം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിന്റെ നിറം കൂടുന്നു. ഫംഗസ് (പൂപ്പല്) രൂപപ്പെടുന്നത് മൂലമാണിത്. പിന്നീട് അതിനു സത്യത്തില്ചപ്പാത്തിയുടെ നിറവും ഗുണവും ഇല്ലാതാകുന്നു.


പരത്തി വച്ചിരുക്കുന്ന പായ്ക്കറ്റില് പൊതിഞ്ഞ ചപ്പാത്തിയുടെ നിറവും നമ്മള് വീട്ടില് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചപ്പാത്തിയുടെ നിറവും ഒത്തുനോക്കുക.സത്യം ബോദ്ധ്യമാകും.കൃത്യമായ പരിശോധന ഇതില് കേരളത്തില് നടക്കുന്നില്ല. ഗള്ഫില് കിട്ടുന്ന ഉയര്ന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള ചോളത്തില് നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന പാകം ചെയ്ത “കുബ്ബൂസ്” ഉടനടി ഉപയോഗി ക്കണമെന്നാണു നിര്ദ്ദേശം. അതു സൂക്ഷിക്കുന്നതു പ്രത്യേക സംവിധാനത്തിലുമാണ്.ഇവിടെ ചപ്പാത്തി സൂക്ഷിക്കുന്നതു തുറസ്സായ കാറ്റും വെയിലും കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്ത്. വെള്ളം ചേര്ത്തു കുഴച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ചപ്പാത്തി പാകം ചെയ്യാതെ എത്ര മണിക്കൂര് നിറവ്യത്യാസം വരാതെ സൂക്ഷിക്കാം..? ഒരു മണിക്കൂര് അല്ലെങ്കില് ഒരു ദിവസം.അതിനപ്പുറം അതു സൂക്ഷിക്കാന് കഴിയില്ല. എന്നാല് ഇവിടെ വില്പ്പനയ്ക്കായി ആഴ്ചകളോളം അതു കടകളില് ഇരിക്കുന്നു. എന്തായാലും നല്ല നിലവാരമുള്ള ഗോതമ്പുപൊടി വാങ്ങി അന്നത്തെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മാവ് കുഴച്ച് ചൂടോടെ സ്വയം ചപ്പാത്തി പരത്തി ചുട്ടെടുത്തു കഴിക്കുക. റെഡി മെയിഡ് ചപ്പാത്തികള് പൂര്ണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുക. അത് തന്നെയാണ് ആരോഗ്യത്തിനു നല്ലത്.

No comments:

Post a Comment